Bezpieczne tłumaczenia

bezpiecznyBranża tłumaczeniowa to jeden z obszarów, gdzie stosuje się szczególną ochronę w zakresie bezpieczeństwa danych. Tłumacz bardzo często otrzymuje do tłumaczenia dokumenty niejawne lub dokumenty zawierające dane osobowe, co wiąże się z ryzykiem przekazania takich tekstów lub danych osobom trzecim.

Aby zapobiec sytuacjom ryzykownym spowodowanym wyciekiem treści niejawnych, lub tajnych powstał międzynarodowy standard ISO 27001, zaprezentowany w 2005 roku.
W Polsce funkcjonuje on jako norma PN-ISO/IEC 27001:2007, która określa jedenaście obszarów, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa informacji w firmie. Znalazły się tu ustalenia dotyczące organizacji bezpieczeństwa informacji, zarządzania systemami bezpieczeństwa, kontroli nad systemami informatycznymi, czy kontroli dostępu do informacji.

O co zatem powinna dbać firma powierzając tłumaczenia dokumentów wrażliwych zewnętrznym biurom tłumaczeń. To zależy od treści dokumentu i jego rodzaju.

Konieczne jest przechowywanie tłumaczonych dokumentów w miejscach umożliwiających nadzór nad ich składowaniem. W przypadku dokumentów elektronicznych muszą one być są dostępne tylko po zalogowaniu się imiennym loginem pracownika, w przypadku dokumentów papierowych muszą być poza zasięgiem osób trzecich.

Wszelkiego rodzaju dokumenty zawierające dane poufne przesyłane najczęściej elektronicznie miedzy agencją tłumaczeń a firmą powinny być przesyłane szyfrowaną pocztą służbową jako archiwa zabezpieczone minimum 8-znakowymi hasłami, i nie udostępniane otwartymi kanałami przesyłowymi (komunikatory internetowe, serwisy przesyłające pliki przez protokół http).Proces przekazywania musi mieć najkrótszy ciąg komunikacyjny na linii firma-agencja tłumaczeń.

Ochronie podlegają również dokumenty utylizowane. Muszą one być niszczone, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Z usług agencji tłumaczeniowych korzysta mnóstwo firm i zakładów. Warto zwrócić uwagę na aspekt bezpieczeństwa powierzanych dokumentów. Najlepszym gwarantem będzie fakt posiadania przez agencję tłumaczeń niezbędnych w tym celu certyfikatów potwierdzających wdrożenie normy ISO 27001.

Kwalifikacje tłumacza języka angielskiego

Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa (LCCI) organizuje egzaminy ze znajomości specjalistycznego języka angielskiego, wykorzystywanego w biznesie międzynarodowym.

Certyfikaty LCCI są uznawane przez firmy oraz do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe (z wykładowym angielskim) w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. W Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r., są zaliczone do dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w procesie kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej.Są one również cennym uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych tłumaczy.

LCCI przeprowadza następujące rodzaje egzaminów:

SEFIC Spoken English for Industry & Commerce

Praktyczny egzamin ustny przeprowadzany na 4 poziomach w sesjach on Demand (tj. na żądanie), potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem mówionym w szerokim zakresie sytuacji zawodowych. Egzamin nastawiony jest w szczególności na znajomość terminologii biznesowej, oraz umiejętność wypowiedzi na tematy związane z ekonomią, handlem, transportem, mediami, turystyką , polityką międzynarodową, itp. Egzamin SEFIC jest honorowany w ponad 80 krajach świata jako dowód umiejętności sprawnego komunikowania się w środowisku biznesowym i stanowi on cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lcci.org.pl .

ELSA – English Language Skills Assessment

Egzamin w formie testu wyboru, sprawdzający przekrojowo znajomość ogólnego języka angielskiego począwszy od poziomu podstawowego, aż po najwyższy poziom zaawansowania. ELSA sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie. Egzamin ten organizowany jest w sesjach na żądanie, w dwóch wersjach: brytyjskiej i amerykańskiej. Certyfikaty ELSA są powszechnie uznawane jako potwierdzenie kompetencji językowych przez uczelnie anglojęzyczne oraz pracodawców na całym świecie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lcci.org.pl .

EFB English for Business

Jest to praktyczny egzamin ustny przeprowadzany na 4 poziomach w sesjach na żądanie, potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem mówionym w szerokim zakresie tematyki biznesowej Egzamin EFB jest honorowany w ponad 80 krajach świata jako dowód umiejętności sprawnego komunikowania się w środowisku biznesowym i stanowi on cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lcci.org.pl .

FTBE Foundation Certificate for Teachers of Business English

FTBE jest to egzamin specjalistyczny z serii kwalifikacji zawodowych LCCI skierowany do lektorów ogólnego języka angielskiego pragnących potwierdzić swoje umiejętności w nauczaniu języka biznesowego. Egzamin ten sprawdza ogólne przygotowanie zawodowe lektora (znajomość metodyki nauczania języka obcego, podręczników z zakresu Business English, umiejętność tworzenia programu kursu, rozplanowania zajęć) , jak również znajomość problematyki różnych dziedzin biznesu, oraz terminologii i form korespondencji biznesowej. FTBE jest powszechnie uznawany przez szkoły językowe, uczelnie oraz instytucje związane z nauczaniem języków obcych na całym świecie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lcci.org.pl .

Certyfikowany tłumacz języka niemieckiego

Goethe-Institut organizuje egzaminy potwierdzające znajomość języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. Ocenie zostaje poddana wiedza z zakresu znajomości terminologii stosowanej w wielu sferach życia np: biznesie międzynarodowym, negocjacjach handlowych, turystyce. Certyfikaty Goethe-Institut są uznawane przez pracodawców na całym świecie, i mogą stanowić istotne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tłumaczy specjalistycznych zarówno pisemnych jak i ustnych. Goethe-Institut przeprowadza następujące rodzaje egzaminów:

ZD( Zertifikat Deutsch)

Egzamin ZD opracowany przez Instytut Goethego we wspólpracy ze szwajcarskim EDK – Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren; austriackim ÖSD -Österreichisches Sprachdiplom Deutsch oraz niemieckim WBT – Weiterbildungs-Testsysteme GmbH. Jest to obecnie standardowy egzamin z języka niemieckiego potwierdzający solidną znajomość języka niemieckiego na elementarnym poziomie zaawansowania. Egzamin kładzie główny nacisk na umiejętność swobodnej i skutecznej komunikacji. Osoba przystępująca do egzaminu ZD powinna opanować ok. 2000 słów i najważniejsze struktury gramatyczne oraz powinna swobodnie porozumiewać się po niemiecku w życiu codziennym i zawodowym.

ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung)

Egzamin opracowanym przez Goethe-Institut Do ZMP można podchodzić po ukończeniu nauki na średnim poziomie zaawansowania (zalecana ilość lekcji – od 800 do 1000). Kandydaci muszą mieć skończone 16 lat. Egzamin ZMP potwierdza wyższy średniozaawansowany poziom umiejętności komunikacji w języku niemieckim. ZMP jest traktowany jako egzamin wstępny z języka przez niektóre niemiecki uniwersytety jako ekwiwalent egzaminu DSH.

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)

ZOP jest egzaminem opracowanym przez Goethe-Institut. Do egzaminu ZOP mogą przystępować osoby, które ukończyły naukę niemieckiego na zaawansowanym poziomie – około 1200 lekcji. Kandydat powinien wykazać się opanowaniem ponadregionalnego, standardowego języka niemieckiego. Powinien swobodnie wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy związane z różnymi dziedzinami oraz rozumieć oryginalne teksty niemieckie. Poziom ZOP odpowiada poziomowi egzaminu KDS Egzamin ZOP jest traktowany przez niektóre niemieckie uniwersytety na równi z egzaminem wstępnym z języka niemieckiego – DSH. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.goethe.de/dll/prf/pba/zop/bst/deindex.htm .

KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

Egzamin KDS opracowany przez Goethe-Institut we współpracy z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Egzamin KDS sprawdza znajomość kultury i języka niemieckiego na zaawansowanym poziomie. KDS potwierdza znajomość niemieckiego wymaganą przy ubieganiu się o przyjęcie na niemieckie uniwersytety. Szczegółowe informacje na stronie www.goethe.de/dll/prf/pba/kds/bst/deindex.htm.

GDS (Großes Deutsche Sprachdiplom)

Egzamin opracowany przez Goethe-Institut we współpracy z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Kandydaci podchodzący do egzaminu GDS powinni wykazać się znajomością niemieckiego zbliżoną do znajomości języka ojczystego. W niektórych krajach egzamin GDS potwierdza kwalifikacje wystarczające do pracy w charakterze nauczyciela języka niemieckiego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.goethe.de/dll/prf/pba/gds/bst/deindex.htm .

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

PWD jest egzaminem opracowanym przez Instytut Goethego Goethe-Institut we współpracy z Carl Duisberg Centers (CDC) oraz Deutscher Industrie und Handelstag (DIHT) – Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Osoby chcące do niego przystąpić powinny ukończyć kurs języka niemieckiego z zakresu ekonomii i biznesu lub wykazać się znajomością języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym z elementami języka zawodowego. Szczegółowe informacje można na stronie www.goethe.de/dll/prf/pba/pwd/deindex.htm.

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Do egzaminu ZDfB organizowanego przez Goethe-Institut oraz Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE) mogą przystąpić osoby znające język niemiecki ogólny na poziomie zaawansowanym (Zertifikat Deutsch). Ma on na celu sprawdzenie umiejętności przydatnych w pracy związanej z biznesem międzynarodowym. Szczegółowe informacje można na stronie  www.goethe.de/dll/prf/pba/zdb/deindex.htm .

Certyfikat tłumacza-TOLES

Firma Global Legal English Ltd. organizuje egzamin Test of Legal English Skills (TOLES).

Test of Legal English Skills (TOLES)

To międzynarodowy egzamin sprawdzający praktyczną znajomość języka angielskiego z zakresu prawa. Skierowany jest do studentów kierunków prawniczych, prawników, tłumaczy oraz wszystkich osób, które w pracy zawodowej mają do czynienia z dokumentami i pismami prawnymi. Certyfikaty TOLES uznawane są w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, m.in. w Japonii, Szwajcarii, Niemczech i Francji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.toles.co.uk/legal_english_exam_poland_html .